اولین نمایشگاه جهیزیه ایرانی مصلای امام خمینی

مکانمصلای امام خمینی (ره)
برگزارکنندهشرکت نور برکات و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا
مجری پاویون ایرانتوسعه نمایشگاهی اوژن
موضوعاولین نمایشگاه جهیزیه ایرانی مصلای امام خمینی
تاریخ برگزاری7 الی 11 ژانویه 2019 برابر 17 الی 21 دی ماه 1397

توضیحات

ﻧمایشگاه جهیزیه اﯾﺮاﻧﻰ را در راﺳﺘﺎى ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻى اﯾﺮاﻧﻰ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زوج ﻫﺎي ﺟﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﺳﺎن و ﭘﺎﯾﺪار ، ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ، ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﮔﺮوه ﻫﺎى ﮐﺎﻻﯾﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﻮب
  • ﮐﺎﻻى ﺧﻮاب
  • فرشﻫﺎى ﻣﺎﺷﯿﻨﻰ و دﺳﺘﺒﺎف
  • ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻰ و ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
  • ﻟﻮازم ﺻﻮﺗﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺮى
  • ﻟﻮﺳﺘﺮ
  • ﭘﻮﺷﺎك و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
  • پرده
  • خدمات مرتبط با مراسم ازدواج

2019جهیزیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *