نمایشگاه جهیزیه ایرانی مصلای امام خمینی

مکانمصلای امام خمینی (ره)
برگزارکنندهشرکت نور برکات و شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا
مجری پاویون ایرانتوسعه نمایشگاهی اوژن
موضوعنمایشگاه جهیزیه ایرانی
تاریخ برگزاری17 الی 19 دی ماه 1397 (7 – 9 January2019 )

توضیحات

نمایشگاه جهیزیه اﯾﺮاﻧﻰ را در راﺳﺘﺎى ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻى اﯾﺮاﻧﻰ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زوج ﻫﺎي ﺟﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آﺳﺎن و ﭘﺎﯾﺪار ، ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ، ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﮔﺮوه ﻫﺎى ﮐﺎﻻﯾﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﻮب
  • ﮐﺎﻻى ﺧﻮاب
  • فرشﻫﺎى ﻣﺎﺷﯿﻨﻰ و دﺳﺘﺒﺎف
  • ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻰ و ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
  • ﻟﻮازم ﺻﻮﺗﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺮى
  • ﻟﻮﺳﺘﺮ
  • ﭘﻮﺷﺎك و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
  • پرده
  • خدمات مرتبط با مراسم ازدواج

جهیزیه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *